NETICS houdt zich intensief bezig met kustveiligheid en de ontwikkeling van stranden. Door het doen van morfologisch en sedimentologisch onderzoek worden diverse kustprocessen in kaart gebracht. Deze processen zorgen ervoor dat stranden eroderen of juist aanzanden. De stabiliteit en veiligheid van stranden kan worden verbeterd als deze processen worden begrepen en daarnaast goed in kaart worden gebracht. Zo kan worden beoordeeld of bijvoorbeeld strandsuppleties of dammen wel echt nodig zijn. Vaak is het slimmer om de natuur zelf zijn werk te laten doen en te kiezen voor ecologische oplossingen.
Vanuit NETICS wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar een innovatieve techniek om stranden te doen aanzanden. De eerste resultaten bij diverse (inter)nationale projecten zijn veelbelovend. Bij dit systeem worden er passieve verticale drainagebuizen onder het strandoppervlak geplaatst, zonder dat zij worden aangesloten op pompsystemen. De natuur doet verder zijn werk. Met dit ecologische drainagesysteem wordt erosie van stranden tegengegaan en worden daarmee dure zandsuppleties uitgesteld of zelfs op termijn onnodig. Dit draagt bij aan de kustverdediging en waterveiligheid. Daarnaast is er met deze techniek een enorme kostenbesparing te realiseren waardoor belastinggelden op andere manieren besteed kunnen worden. Op dit moment doen wij (inter)nationaal praktijkgestuurd onderzoek naar de werking en effecten van de techniek. Ons doel is het om meer van het strand te weten te komen en daarbij innovatieve oplossingen te bedenken en ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stranden. Hierdoor wordt de kustveiligheid vergroot en blijft de kust aantrekkelijk voor recreanten.

Materiaal

IMG_0425

IMG_0508

IMG_0580

IMG_0767

IMG_0584